Termeni si Conditii ('Regulamentul')

Prezentul Regulament a fost modificat ultima oară la data de 01.11.2023.

I. GENERALITĂŢI

1.1. Acest Regulament reprezintă condiţiile generale de utilizare ale site-ului www.bursa-de-servicii.ro – deţinut şi operat de PANA G MIHAI PFA – prin care se stabileşte cadrul juridic general în care se derulează toate şi orice relaţii dintre www.bursa-de-servicii.ro şi toţi utilizatorii săi (Beneficiari şi Ofertanţi, astfel cum sunt aceştia definiţi mai jos). Pe cale de consecinţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentul Regulament, în integralitatea sa.
1.2. Prin utilizarea sau accesarea în orice mod a Site-ului (aşa cum este acesta definit mai jos), ori prin vizualizarea sau simpla navigare pe Site, vă exprimaţi în mod automat şi implicit acordul deplin cu prevederile acestui Regulament şi, totodată, vă asumaţi obligaţia de a respecta întru totul aceste prevederi. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele conţinute de prezentul Regulament, vă rugăm să întrerupeţi imediat utilizarea Site-ului.
1.3. Folosirea site-ului www.bursa-de-servicii.ro şi a serviciilor furnizate de acesta sunt rezervate persoanelor fizice care au împlinit 18 ani şi/sau persoanelor juridice.
1.4. PANA G MIHAI PFA îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau actualiza în mod unilateral acest Regulament oricând, fără notificarea prealabila a persoanelor care utilizează Site-ul, motiv pentru care toţi utilizatorii vor trebui să consulte periodic prezenta secţiune care va conţine întotdeauna cea mai recenta versiune a Regulamentului în vigoare la momentul accesării.
1.5. Prezentul Regulament se completează cu toate informaţiile prezentate pe site-ul www.bursa-de-servicii.ro şi, în special, cu acele informaţii detaliate în pagina „Cum functioneaza” a Site-ului.

II. DEFINITII

În cuprinsul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele înţelesuri, dacă nu se prevede altfel:
Beneficiar: înseamnă orice persoană fizică şi/sau juridică care se înregistrează în mod corespunzător pe site-ul www.bursa-de-servicii.ro prin crearea unui cont de utilizator (inclusiv acele persoane care utilizează Site-ul doar pentru a depune o cerere de ofertă fără a-şi crea un cont de utilizator), în vederea lansării de Cereri de Ofertă pe acest site;
Conţinut: înseamnă - toate informaţiile existente pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în orice alt mod prin utilizarea unui echipament informatic;
- conţinutul oricărui e-mail trimis de Prestator Utilizatorilor săi prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
- orice informaţie comunicată prin orice mijloc de un angajat al Prestatorului către Utilizator, conform informaţiilor referitoare la contactare, astfel cum au fost acestea specificate sau nu de către Utilizator;
- informaţii legate de produsele, serviciile şi/sau tarifele practicate de Prestator într-o anumită perioadă;
şi
- orice fel de date referitoare la Prestator.
Cerere de Ofertă: înseamnă cererea publică de produse şi/sau servicii aferente domeniului construcţiilor (incluzând, dar fără a se limita la, construcţii, amenajări interioare etc.) lansată de un Beneficiar cu scopul de a fi publicată de PANA G MIHAI PFA pe Site cu scopul final de a primi oferte personalizate de la Ofertanţi;
Lista de Preţuri: lista Preţului Serviciilor oferite de Prestator care este disponibilă la adresa de pe Site: abonamente disponibile - aplicabile doar Beneficiarilor.
Prestator: PANA G MIHAI PFA, persoană juridică română, cu sediul social în: Str. Pietroasele Bl B5 Ap 35 Buzau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. F10 / 400 / 2021, cod fiscal 44531900, înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. , telefon: +4 0743 060 161, e-mail: contact@bursa-de-servicii.ro – proprietarul site-ului www.bursa-de-servicii.ro;
Preţul Serviciilor: înseamnă preţurile practicate de PANA G MIHAI PFA pentru serviciile şi produsele oferite prin intermediul Site-ului. Toate Preţurile Serviciilor sunt menţionate şi detaliate la următoarele adrese web din Site: abonamente disponibile - aplicabile Beneficiarilor;
Ofertant: înseamnă orice profesionist care activează în domeniul construcţiilor (inclusiv amenajări interioare şi furnizare de materiale şi scule) şi care se înregistrează în mod corespunzător pe site-ul www.bursa-de-servicii.ro prin crearea unui cont de utilizator, în scopul oferirii către Beneficiari de produse şi/sau servicii aferente domeniului construcţiilor;
Site: înseamnă site-ul www.bursa-de-servicii.ro, inclusiv orice secţiune, pagină sau sub-pagină a acestuia. Orice alte terţe site-uri şi/sau pagini de internet ori alte componente ale acestora care pot fi/sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a link-urilor disponibile pe site-ul www.bursa-de-servicii.ro exced scopului prezentei definiţii şi nu fac obiectul acesteia;
Utilizatori: înseamnă Beneficiarii şi Ofertanţii, priviţi în mod colectiv.

III. OBIECTUL ȘI CONŢINUTUL SITE-ULUI

3.1. Prin intermediul Site-ului, Prestatorul oferă Utilizatorilor următoarele servicii:
3.1.1. Pentru Beneficiari:
- publicarea pe Site a cererilor de ofertă pentru produse şi/sau lucrări de construcţii, amenajări interioare, reparaţii etc. formulate de Beneficiari;
- promovarea cererilor de ofertă (serviciu opţional, disponibil contra cost);
- orice alte servicii şi/sau produse conexe.
3.1.2. Pentru Ofertanţi:
- accesul la Cererile de Ofertă şi transmiterea de alerte prin intermediul e-mailului cu privire la Cererile de Ofertă, în conformitate cu domeniul de activitate şi locaţiile geografice prestabilite de fiecare Ofertant în setările contului său;
- accesul la datele de contact ale Beneficiarilor interesaţi de serviciile oferite de un Prestator, astfel încât acesta din urmă să fie în măsură a face o ofertă de preţ personalizată;
- prezentarea şi promovarea ofertei/ofertelor promoţionale ale Ofertanţilor prin afişarea pe prima pagină a Site-ului şi/sau pe pagina din Site intitulată „Oferte si promotii” – în funcţie de pachetul de promovare ales de fiecare Ofertant –, şi/sau prin bannere afişate pe Site, cu link către website-ul Ofertantului;
- orice alte servicii şi/sau produse conexe.
Toate serviciile anterior menţionate urmează a fi denumite în continuare, în mod generic, „Serviciile”.
3.2. Serviciile Prestatorului respectă dispoziţiile următoarelor acte normative incidente:
3.2.1. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, astfel cum a fost aceasta modificată şi republicată;
3.2.2. Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, astfel cum a fost aceasta modificată şi republicată;
3.2.3. Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, astfel cum a fost aceasta modificată şi republicată;
3.2.4. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost aceasta modificată şi completată;
3.2.5. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, astfel cum a fost aceasta modificată şi completată.
3.3. Întregul Conţinut al Site-ului incluzând, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, programe, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului şi/sau a partenerilor săi, după caz, fiind protejate conform întregului cadru legal incident în materia drepturilor de autor şi drepturilor conexe, precum şi cel aferent dreptului de proprietate intelectuală şi industrială. Cererile de Ofertă publicate de Beneficiari, precum şi articolele scrise de Ofertanţi şi publicate pe Site, sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând acestora din urmă, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informaţii şi/sau date de pe Site în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau pentru orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Prestatorului este strict interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
3.4. www.bursa-de-servicii.ro conţine link-uri către alte site-uri şi/sau pagini de internet a căror utilizare va fi făcută în conformitate cu Termenii şi Condiţiile existente pe site-urile şi/sau paginile de internet respective, Prestatorul nefiind răspunzător şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor site-uri/pagini de internet şi/sau cu privire la orice alte link-uri conţinute de acestea. Includerea link-urilor în conţinutul Site-ului este făcută, de regulă, pentru şi în interesul Utilizatorilor dar şi în scop publicitar. Având în vedere faptul că Prestatorul nu poate garanta şi/sau controla actualitatea şi/sau exactitatea informaţiilor conţinute de orice alte site-uri şi/sau pagini de internet al căror link se află conţinut pe Site, Utilizatorii declară că înţeleg şi acceptă să acceseze respectivele site-uri şi/sau pagini de internet şi/sau, după caz, să le folosească produsele şi/sau serviciile, exclusiv pe propriul risc şi pe propria lor răspundere.

IV. CEREREA DE OFERTĂ

4.1. Orice Cerere de Ofertă va putea fi creată şi postată pe Site numai de Beneficiarul care deţine un cont valabil prin completarea unui formular special realizat şi pus la dispoziţia oricărui Beneficiar pe Site. Totodată, Site-ul oferă posibilitatea postării unei Cereri de Ofertă şi prin utilizarea unei proceduri simplificate, însă numai pentru o singură postare.
4.2. O Cerere de Ofertă va trebui să conţină, în principal, următoarele:
4.2.1. O denumire specifică (necesară numai pentru gestiunea internă a cererii, fără să fie făcută publică pe Site) şi un titlu (sub care cererea va fi postată pe Site);
4.2.2. Datele reale şi complete de contact ale Beneficiarului (i.e. persoană de contact, e-mail, telefon);
4.2.3. Descrierea cât mai precisă a serviciilor şi/sau produselor conexe pentru care intenţionează să primească oferte din partea Ofertanţilor;
4.2.4. Intervalul orar în care Beneficiarul poate fi contactat;
4.2.5. Termenul de valabilitate al anuntului;
4.3. Fiecare Cerere de Ofertă lansată de un Beneficiar va respecta următoarea procedură:
4.3.1. Cererile de Ofertă postate sunt moderate în aceeaşi zi de un Administrator al Prestatorului şi trimise către Ofertanţi imediat;
4.4. Prin trimiterea Cererii de Ofertă spre publicare către Prestator, Beneficiarul înţelege şi declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile prezentului Regulament, având deplina reprezentare a faptului că, în cazul oricărei nerespectări a Regulamentului, poate fi tras la răspundere conform prevederilor acestuia. De asemenea, Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul Cererii de Ofertă şi veridicitatea oricăror informaţii publicate în Cererea sa de Ofertă şi/sau comunicate Prestatorului în orice alt mod.
4.5. După ce Prestatorul consideră că o Cerere de Ofertă poate fi publicată pe Site urmare a unei revizuiri sumare prealabile de către un Administrator al Prestatorului (fapt care însă nu este de natură a crea vreo obligaţie în sarcina Prestatorului şi/sau de a angaja în vreun fel răspunderea acestuia faţă de Beneficiar, Ofertanţi şi/sau orice terţ), respectiva Cerere de Ofertă va fi publicată gratuit pe Site însă fără indicarea datelor de identificare ale Beneficiarului.
4.6. Totodată, Site-ul pune la dispoziţia Beneficiarilor posibilitatea de a-şi promova Cererile de Ofertă (prin afişarea în faţa altor Cereri de Ofertă din listă pentru o vizibilitate mai bună), aceştia putând opta în acest sens pentru promovarea unei Cereri de Ofertă la începutul paginii dedicate Anunturilor-Cererilor de Oferte –Acest lucru se face trimitand o cerere pe adresa contact@bursa-de-servicii.ro.
4.7. Perioada de afişare pe Site a unei Cereri de Ofertă (Anunt) este de 30 de zile.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

5.1. Prestatorul se obligă să publice gratuit pe Site toate Cererile de Ofertă ale Beneficiarilor care sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul Regulament.
5.2. Prestatorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncţionalităţi reclamate în legătură cu funcţionarea Site-ului sau eventualele neconcordanţe între datele furnizate de Beneficiar în Cererea sa de Ofertă şi datele publicate pe Site de Prestator, cu excepţia acelor neconcordanţe care sunt rezultatul modificărilor făcute de Prestator conţinutului Cererii de Ofertă astfel încât aceasta să îndeplinească în mod corespunzător condiţiile impuse prin prezentul Regulament pentru a putea fi postat/menţinut pe Site. Modificarea Cererii de Ofertă este un drept şi nu o obligaţie a Prestatorului, o astfel de activitate fiind la discreţia Prestatorului care, alternativ, poate decide respingerea/eliminarea în întregime de pe Site a oricărei Cereri de Ofertă necorespunzătoare.
5.3. Prestatorul nu oferă nicio garanţie Utilizatorilor cu privire la faptul că Site-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur şi/sau fără erori. Prestatorul nu va fi responsabil pentru neafişarea Cererilor de Ofertă şi/sau întreruperea afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului său şi nici nu va fi răspunzător pentru orice pagubă directă şi/sau indirectă pe care Utilizatorii le-ar putea suferi din această cauză.
5.4. Prestatorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecţiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor şi/sau partenerilor săi.
5.5. Prestatorul nu este responsabil şi nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru conţinutul oricărei Cereri de Ofertă şi/sau oricare dintre datele oferite de Utilizatori.
5.6. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a şterge sau modifica parţial orice Cerere de Ofertă în cazul în care constată că o astfel de cerere încalcă prezentul Regulament în orice mod, în special în cazul în care aceasta are un conţinut jignitor şi/sau calomnios, poate fi considerat ca fiind un act de concurenţă neloială, încalcă drepturi de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane şi/sau este contrar bunelor practici şi/sau moravuri, ori acţionează în detrimentul Prestatorului şi/sau încalcă în orice alt mod orice prevedere legală. În cazul în care se constată că un Ofertant se află în oricare dintre cazurile anterior menţionate, acestuia nu îi va fi rambursată nicio taxă achitată pentru a avea acces la Cererile de Ofertă de pe Site şi, totodată, Prestatorul va avea dreptul să îi şteargă contul şi să îi interzică orice acces ulterior pe Site. Totodată, Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga şi/sau şterge în orice moment şi alte porţiuni din conţinutul Site-ului. Dacă Prestatorul, în urma verificărilor sale, constată existenţa unui banner publicitar, link etc. care, în accepţiunea sa, îi poate aduce orice fel de atingere/prejudiciu, atunci Prestatorul va avea dreptul de a elimina un astfel de banner publicitar, link etc., cu retunarea către respectivul Utilizator a sumei plătite pentru respectivul Serviciu, după caz.
5.7. Prestatorul declară că deţine drepturile de proprietate intelectuală aferente Site-ului, cu excepţia Cererilor de Ofertă publicate pe Site de către Beneficiari şi a articolelor de specialitate scrise de Ofertanţi şi transmise spre publicare pe Site, cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
5.8. Prestatorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru conţinutul şi/sau veridicitatea Cererilor de Ofertă publicate şi/sau a articolelor de specialitate scrise de Ofertanţi (astfel de articole vor fi acceptate spre publicare pe Site numai în măsura în care acestea vor avea un conţinut original, prin aceasta înţelegându-se, în principal (dar fără a se limita la), ca respectivul articol să nu mai fi fost publicat pe niciun alt site din România sau din străinătate). Totodată, Prestatorul nu garantează în niciun fel şi în nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea şi/sau orice alte aspecte conţinute de orice răspuns/propunere a unui/unor Ofertant/Ofertanţi făcută oricărui Beneficiar în considerarea oricărei Cereri de Ofertă formulată şi publicată pe Site.
5.9. Prestatorul va informa de îndată oricare autoritate publică competentă în legătură cu orice activitate desfăşurată de oricare dintre Utilizatori despre care observă/consideră că prezintă o aparenţă de nelegalitate sau în legătură cu oricare din informaţiile furnizate de Utilizatori care, în opinia Prestatorului, prezintă o aparenţă de nelegalitate.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

6.1. Pentru a avea acces la Serviciile oferite de Prestator prin intermediul Site-ului, Utilizatorii trebuie să se înregistreze pe Site, prin crearea unui cont de utilizator, şi, după caz, să plătească Preţul aferent Serviciilor dorite (astfel cum sunt aceste Preţuri prevăzute şi detaliate în Abonamente).
6.2. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Serviciile pentru care a plătit integral Preţul stabilit de Prestator, cu condiţia să nu încalce nicio prevedere a prezentului Regulament.
6.3. Utilizatorii îşi asumă răspunderea pentru conţinutul Cererilor de Ofertă publicate, al ofertelor aferente Cererilor de Ofertă (inclusiv al oricăror forme de promovare oferite de Site), precum şi pentru cel al articolelor de specialitate şi declară că acestea corespund realităţii, precum şi că nu încalcă niciun drept al Prestatorului şi/sau al niciunei terţe persoane.
6.4. Beneficiarii şi/sau Ofertanţii, după caz, declară pe propria răspundere ca sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, incluzând, dar fără a se limita la, drepturile de autor aferente conţinutului publicat (inclusiv fotografii) şi sunt de acord ca acesta să fie publicat de Prestator pe toate şi oricare dintre platformele sale on-line şi/sau prin intermediul oricăror alte mijloace (exemplu: comunicate de presă, radio-tv, bannere, panouri publicitare, Internet ş.a.).
6.5. Prin crearea contului, completarea formularului on-line de Cerere de Ofertă, transmiterea prin orice alt mijloc a unei Cereri de Ofertă/articol de specialitate către Prestator spre publicare pe Site şi/sau a unei oferte ca răspuns la o Cerere de Ofertă, Utilizatorii declară că sunt de acord, în totalitate şi necondiţionat, cu toate prevederile prezentului Regulament.
6.6. În afara informaţiilor aferente propriei Cereri de Ofertă/articol de specialitate, Beneficiarilor/Ofertanţilor le este strict interzis să preia orice informaţie de pe Site în scopul republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Prestatorului, acord care poate fi refuzat de Prestator în mod discreţionar.

VII. VERIFICAREA/MODERAREA CERERILOR DE OFERTĂ

7.1. Prestatorul, prin Administratorii Site-ului, va proceda la verificarea/moderarea Cererilor de Ofertă publicate pe Site cu scopul înlăturării Cererilor de Oferte incomplete, evident incorecte şi/sau care nu respectă prevederile prezentului Regulament (e.g. au un conţinut ce poate fi considerat jignitor şi/sau calomnios, sunt contrare bunelor practici/moravuri etc.), oferind astfel celorlalţi Utilizatori (inclusiv potenţiali Beneficiari şi/sau Ofertanţi) o bază de date care să conţină, pe cât posibil, un număr cât mai redus de Cereri de Ofertă eronate, incomplete etc.
7.2. Nu este permis Beneficiarilor publicarea mai multor Cereri de Ofertă pentru acelaşi imobil/lucrare, aceştia având opţiunea de a-şi modifica/completa corespunzător Cererea de Ofertă publicată pe Site.
7.3. Nu pot fi publicate Cereri de Ofertă cu date evident false, Cereri de Ofertă cu caracter publicitar şi/sau Cereri de Ofertă care nu au ca obiect solicitarea de oferte de lucrări/servicii specifice domeniului construcţiilor şi/sau de servicii/produse conexe.
7.4. Nu sunt admise spre publicare Cereri de Ofertă care:
7.4.1. conţin poze neclare;
7.4.2. conţin poze rotite;
7.4.3. conţin poze cu persoane în prim plan;
7.4.4. conţin poze cu ştersături;
7.4.5. conţin poze cu orice fel de înscrisuri (cu excepţia datei înscrise de aparatul de fotografiat) şi/sau diferite însemne şi/sau care au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încălca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terţi;
7.4.6. conţin poze care nu au legătură cu conţinutul Cererii de Ofertă;
7.4.7. conţin poze preluate din oricare alte terţe surse (exemplu: poze care conţin sigla altor site-uri; poze cu titlu de prezentare oferite de constructori, producători etc.);
7.4.8. conţin în text adrese web;
7.4.9. fac referiri la oferte de servicii/lucrări similare celor pentru care se solicită ofertă de la Ofertanţi.
7.5. Nu se admit anunţuri care conţin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
7.6. În cazul în care se constată că o Cerere de Ofertă nu respectă oricare dintre prevederile prezentului Regulament, Prestatorul va avea dreptul, în funcţie de situaţia concretă, după caz:
7.6.1. fie să modifice Cererea de Ofertă (în măsura în care acest lucru este posibil), astfel încât să se evite ştergerea respectivei Cererii de Ofertă de pe Site şi să se îndrepte erorile sau inadvertenţele constatate (exemplu: una dintre pozele ataşate Cererii de Ofertă nu îndeplineşte una dintre condiţiile de la art. 7.4. de mai sus, Cererea de Ofertă conţine greşeli de ortografie etc.);
7.6.2. fie să întrerupă publicarea în continuare a Cererii de Ofertă prin refuzarea ei. Refuzarea Cererii de Ofertă înseamnă dezactivarea postării acesteia de pe Site şi anularea tuturor serviciilor aferente.
7.7. În cazul refuzării Cererii de Ofertă şi ştergerii acesteia de pe Site, Beneficiarul va fi informat întotdeauna în scris prin e-mail şi prin postare în contul său de pe Site în legătură cu motivul refuzului, Beneficiarul având posibilitatea de a remedia problema şi a republica în mod corespunzător Cererea de Ofertă.
7.8. În cazul în care Beneficiarul publică în mod repetat Cererea de Ofertă fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul va avea dreptul de a bloca accesul Beneficiarului la Site pentru a posta noi Cereri de Ofertă şi/sau să îşi administreze Cererile de Ofertă deja existente.

VIII. ACCESUL OFERTANŢILOR LA CERERILE DE OFERTĂ

8.1. Orice Cerere de Ofertă va putea fi consultată în integralitatea ei doar de acei Ofertanţi care sunt deja înregistraţi pe Site la data publicării Cererii de Ofertă, precum şi de cei care se vor înregistra ulterior în perioada de valabilitate a Cererii de Ofertă.
8.2. Ofertanţii, pentru a avea acces complet la orice Cerere de Ofertă publicată pe Site, vor trebui să îşi creeze un cont de utilizator pe Site şi să achite contravaloarea Preţului Serviciilor pentru care optează, astfel cum este acesta specificat în Abonamente.
8.3. Contul de utilizator al fiecărui Ofertant va fi sub forma unui profil editabil pentru care Ofertantul trebuie să declare următoarele informaţii:
8.3.1. datele sale reale (denumire completă, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, C.U.I., număr de telefon de contact, adresă valabilă de e-mail etc.);
8.3.2. judeţul în care îşi desfăşoară activitatea/cel mai apropiat oraş;
8.3.3. specializări (exemplu: zugrăveli, termoizolaţii, amenajări interioare etc.);
8.3.4. orice alte date solicitate la momentul creării contului.
8.4. Data la care Ofertantul a efectuat plata Preţului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu instrucţiunile privind plata, reprezintă data încheierii contractului între Prestator şi Ofertant având ca obiect accesul la acele Servicii oferite de Prestator pentru care Ofertantul a efectuat plata („Data Contractului”). Pe cale de consecinţă, până la data la care plata este efectuată de Ofertant Prestatorului, nu există nicio relaţie contractuală între Ofertant şi PANA G MIHAI PFA, Prestatorul neavând nicio obligaţie, de nicio natură, în legătură cu prestarea către Ofertant a oricărui Serviciu.
8.5. Ofertantul are dreptul să notifice în scris Prestatorului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la Data Contractului. Cu toate acestea, Părţile convin ca în cazul în care Ofertantul accesează o Cerere de Ofertă înaintea expirării termenului de 10 zile anterior menţionat, aceasta se va considera ca un acord expres al Ofertantului de începere a executării contractului şi, implicit, ca o renunţare tacită la dreptul de denunţare unilaterală al Ofertantului conform primei teze a prezentului articol.
8.6. După scurgerea termenului prevăzut la art. 8.5. de mai sus, Ofertantul nu mai are dreptul de a denunţa unilateral contractul, iar Prestatorul nu mai are obligaţia corelativă de rambursare a oricărei plăţi efectuate de Ofertant.
8.7. În cazul în care Ofertantul denunţă unilateral contractul în termenul prevăzut la art. 8.5. de mai sus, Prestatorul are obligaţia de a-i returna integral banii plătiţi. Orice solicitare în acest sens trebuie făcută în scris de Ofertant, printr-un e-mail trimis la adresa contact@bursa-de-servicii.ro, adresă în care Ofertantul va specifica datele proprii de identificare, precum şi orice alte date pe care le consideră oportune.
8.8. Aceşti Termeni şi Condiţii sunt stocaţi de Prestator şi sunt accesibili Utilizatorilor pe Site, putând fi accesaţi şi după intervenirea între Părţi a contractului.

IX. PREŢURI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

9.1. Preţurile pentru Servicii sunt cele prevăzute şi detaliate în Abonamente. Aceasta va putea suferi modificări ulterioare, caz în care Prestatorul va proceda la actualizarea corespunzătoare a Abonamentelor.
9.2. Pentru a putea efectua plata contravalorii oricăror Servicii, Utilizatorii vor trebui să se înregistreze pe Site şi, totodată, să se autentifice în contul personal.
9.3. Totodată, plata Preţului Serviciilor poate fi făcută şi prin trimiterea unui SMS (doar pentru sume ≤ 20 euro) sau on-line prin folosirea unui card bancar.
9.4. Datele şi coordonatele necesare efectuării plăţii prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului de către procesatorul de plăţi EuPlatesc.ro, însă numai după ce Utilizatorul va completa procedura de înregistrare pe Site şi se va autentifica în contul astfel creat. După apăsarea butonului „Plată prin SMS”, Utilizatorul va fi redirecţionat către procesatorul de plăţi EuPlatesc.ro unde i se va cere să trimită un SMS cu un anumit text, la un anumit număr de telefon, urmând ca respectivul cod ce va fi primit de Utilizator drept răspuns să fie introdus în zona dedicată, pentru a se confirma în acest mod plata. Contravaloarea plăţii efectuate prin SMS se va evidenţia în factura fiscală emisă de operatorul de telefonie cu care Utilizatorul are contract (e.g. Vodafone, Orange, Cosmote, Romtelecom etc.).
SMS-urile care vor conţine alte date decât cele specificate/solicitate expres pentru ca plata să fie considerată efectuată în mod valabil nu vor da dreptul Utilizatorilor de a beneficia de Serviciile oferite de Prestator şi, pe cale de consecinţă, se va considera în mod automat că Utilizatorul respectiv nu a achitat Preţul conform prezentului Regulament. Totodată, Utilizatorul nu va putea solicita Prestatorului rambursarea niciunei sume achitate prin SMS în cazul în care plata pentru acces nu a putut fi confirmată Prestatorului datorită culpei Utilizatorului rezultată în urma introducerii necorespunzătoare de către acesta din urmă a elementelor necesare identificării plăţii şi transmiterii SMS-ului cu nerespectarea instrucţiunilor primite în acest sens.
9.5. Pentru plata prin card bancar este necesar ca Utilizatorul să completeze formularul şi să respecte toate informaţiile relevante pentru comandă ce îi vor fi puse la dispoziţie de EuPlatesc.ro (procesatorul de plăţi on-line) în pagina către care va fi redirecţionat Utilizatorul. Aceste informaţii vor fi trimise şi prin e-mail. Card-urile bancare acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard şi Maestro.
9.6. În cazul în care plata a fost efectuată în mod corespunzător, Utilizatorul va beneficia de Serviciile Prestatorului pentru care a efectuat respectiva plată în maxim 1 (o) oră de la primirea de către Prestator a dovezii privind efectuarea plăţii.

X. DEPUNEREA ȘI SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR ȘI SESIZĂRILOR PRIMITE DIN PARTEA UTILIZATORILOR

10.1. Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care priveşte sau are legătură cu Serviciile oferite de Prestator, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului şi/sau apariţiei cazului sesizat.
10.2. De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea de a transmite oricând Prestatorului plângeri şi/sau sesizări cu privire la activităţile cu aparenţă de nelegalitate desfăşurate de un Utilizator al Site-ului care privesc şi/sau au legătură cu Serviciile ori cu privire la informaţiile cu aparenţă de nelegalitate furnizate de un Utilizator al Site-ului, despre care au cunoştinţă.
10.3. Plângerile şi/sau sesizările vor fi transmise la adresa de e-mail: contact@bursa-de-servicii.ro, adresă care este de altfel specificată şi pe Site.
10.4. Plângerile şi/sau sesizările transmise Prestatorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare al Cererii de Ofertă ce face obiectul plângerii (daca reclamaţia sau sesizarea priveşte o anumită Cerere de Ofertă), precum şi orice alte date necesare Prestatorului în vederea identificării evenimentului sesizat şi/sau a Cererii de Ofertă (după caz), precum şi o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Prestatorul să o poată soluţiona în cel mai scurt timp posibil.
10.5. Plângerile/sesizările vor fi analizate şi vor primi răspuns in termen de maxim 7 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Prestator, în cazul în care au fost însoţite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Cererii de Ofertă şi/sau a problemei. În situaţia în care petentul nu a transmis Prestatorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate şi soluţionării corespunzătoare a plângerii/sesizării respective, acesta va fi înştiinţat de Prestator cu privire la informaţiile lipsă/necesare, urmând ca termenul de soluţionare anterior menţionat să fie prelungit corespunzător.
10.6. Pentru a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: www.anpc.gov.ro.

XI. INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost aceasta ulterior modificată şi completată, PANA G MIHAI PFA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării Site-ului şi/sau completării formularelor disponibile pe Site.
11.2. PANA G MIHAI PFA este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 32321.
11.3. Orice persoană care accesează Site-ul şi/sau care oferă date şi/sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Site, îşi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru ca PANA G MIHAI PFA să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie. Datele cu caracter personal colectate de PANA G MIHAI PFA prin intermediul Site-ului vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziţionării de către Utilizatori a Serviciilor oferite de Prestator prin intermediul Site-ului, respectiv prestării în condiţii optime a serviciilor solicitate de Utilizatori Prestatorului, precum şi, în general, a administrării relaţiei Prestatorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piaţă şi inclusiv întreprinderea de Prestator de alte activităţi permise de lege ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea şi/sau completarea formularelor disponibile pe Site vor putea fi colectate şi prelucrate de Prestator, putând fi folosite de acesta. În situaţii excepţionale, conform prevederilor legale în vigoare, autorităţile pot solicita ca Prestatorul să dezvăluie anumite informaţii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
11.4. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea acestor date.
11.5. Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa în acest sens cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la următoarea adresă: PANA G MIHAI PFA, Str. Pietroasele, Bl B5, Ap 35, specificând totodată dreptul pe care doreşte să îl exercite asupra datelor sale.

XII. CONTACT

12.1. Prestatorul îşi publică şi menţine pe Site datele actualizate de identificare şi contact pentru informarea Utilizatorilor, vizitatorilor ş.a.
12.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al oricărui serviciu existent pe Site, Beneficiarul/Ofertantul sau orice vizitator permite Prestatorului să îl contacteze prin intermediul oricărui mijloc disponibil, inclusiv prin utilizarea de mijloace electronice.
12.3. Completarea parţială sau integrală a formularului de contact şi trimiterea acestuia către Prestator nu naşte în sarcina acestuia din urmă nicio obligaţie/angajament de a contacta respectivul Beneficiar/Ofertant sau utilizator.
12.4. Accesarea Site-ului, folosirea informaţiilor prezentate pe Site, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări către Prestator se realizează, după caz, fie electronic, fie telefonic ori prin orice alt mod de comunicare disponibil Beneficiarului/Ofertantului sau vizitatorului. Astfel, Prestatorul va considera că Beneficiarul/Ofertantul sau utilizatorul îşi exprimă astfel acordul de a primi orice notificare din partea Prestatorului în orice mod disponibil, incluzând dar fără a se limita la, comunicări prin e-mail, telefonice, prin intermediul anunţurilor de pe Site etc.
12.5. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor care nu au legătură cu produsele/serviciile prezente pe Site sau în legătură cu orice contract încheiat cu un Beneficiar/Ofertant, , indiferent de natura lor şi indiferent de modalitatea de comunicare în care s-ar face o astfel de solicitare (incluzând, dar fără a se limita la, e-mail, apel telefonic).

XIII. NEWSLETTERE ȘI ALERTE

13.1. Începând cu momentul la care Beneficiarul/Ofertantul îşi creează un cont de utilizator pe Site, aceştia acceptă prezentul Regulament (Termeni şi Condiţii), exprimându-şi totodată şi acordul de a primi newslettere şi/sau alerte din partea Prestatorului, ce îi/le vor fi comunicate prin poştă electronică şi/sau apel telefonic, după caz. De asemenea, orice alt vizitator al Site-ului poate opta să primească newslettere, chiar dacă nu îşi creează un cont de utilizator (fără însă a beneficia de serviciul alerte). Renunţarea la aceste servicii se va face cu respectarea prevederilor art. 13.2. şi 13.3. de mai jos.
13.2. Renunţarea la serviciul alerte. Beneficiarul şi/sau Ofertantul poate/pot renunţa la primirea de alerte numai prin închiderea contului de utilizator creat pe Site, având în vedere faptul că serviciul alerte este de esenţa Site-ului şi a Serviciilor Prestatorului. Totodată, renunţarea la serviciul alerte (cu închiderea implicită a contului de utilizator) se va putea face utilizând link-ul special creat şi inserat în conţinutul fiecărei alerte transmise prin e-mail.
13.2.1. prin contactarea Prestatorului, folosind adresa de e-mail: contact@bursa-de-servicii.ro, fără ca acest lucru să creeze vreo obligaţie ulterioară în sarcina vreunei părţi.
13.3. Prestatorul îşi rezervă dreptul:
13.3.1. de a selecţiona Beneficiarii/Ofertanţii cărora le va trimite newslettere şi/sau alerte (dintre cei care şi-au exprimat consimţământul de a primi newslettere şi/sau alerte), precum şi
13.3.2. de a elimina, la simpla sa discreţie, orice Beneficiar/Ofertant din baza sa de date, fără ca acest nici lucru să creeze vreo obligaţie/angajament ulterior în sarcina Prestatorului. Într-o astfel de situaţie, Prestatorul va transmite Beneficiarului/Ofertantului exclus, într-o perioadă de timp rezonabilă, o notificare conţinând motivele care au condus la o astfel de eliminare.

XIV. INFORMAŢII NESOLICITATE

14.1. Prestatorul nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic etc.) informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi/carduri bancare şi/sau parole personale.
14.2. Beneficiarul/Ofertantul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terţ, a informaţiilor enumerate la art. 14.1. de mai sus.
14.3. Prestatorul îşi declină orice responsabilitate în situaţia în care un Beneficiar/Ofertant ar fi/este prejudiciat sub orice formă de un terţ care ar pretinde că este/reprezintă interesele Prestatorului.
14.4. Beneficiarul sau Ofertantul va informa Prestatorul asupra unor asemenea tentative prin orice mijloc, folosind următoarele coordonate de contact ale Prestatorului:
PANA G MIHAI PFA
Adresă: Str. Pietroasele, Bl B5, Ap 35, Buzau;
Telefon: +4 0743 060 161;
E-mail: contact@bursa-de-servicii.ro.
14.5. Prestatorul nu promovează SPAM-ul. Orice Beneficiar/Ofertant care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail, cu respectarea şi îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. 13.2. de mai sus.
14.6. Toate comunicările efectuate de Prestator prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (i.e. e-mail) vor conţine datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea.
14.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului şi/sau al Prestatorului, acesta din urmă rezervându-şi dreptul de a formula plângeri penale împotriva oricărei persoane care a încercat să ori a dus la bun sfârşit oricare din următoarele activităţi:
14.7.1. A accesat datele de orice natură ale altui Beneficiar/Ofertant prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
14.7.2. A alterat sau modificat conţinutul Site-ului sau orice corespondenţă expediată prin orice modalitate de Prestator către un Beneficiar/Ofertant;
14.7.3. A alterat performanţele serverului/serverelor pe care rulează Site-ul;
14.7.4. A accesat sau divulgat unui terţ care nu are autoritatea/împuternicirea legală necesară conţinutul expediat prin orice mijloc de Prestator către un Beneficiar/Ofertant, iar persoana care face o astfel de accesare/divulgare nu este destinatarul legitim al conţinutului respectiv.

XV. LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI

15.1. Prestatorul nu va fi responsabil în nici un fel în faţa niciunui Beneficiar/Ofertant care utilizează Site-ul cu nerespectarea prezentului Regulament (Termeni şi Condiţii).
15.2. În cazul în care un Beneficiar/Ofertant consideră ca un Conţinut expediat prin orice mijloc de Prestator încalcă drepturi de copyright sau orice alte drepturi, Beneficiarul/Ofertantul poate sesiza Prestatorul folosind coordonatele de contact specificate la art. 14.4. de mai sus, astfel încât Prestatorul să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză.
15.3. Prestatorul nu garantează Beneficiarului/Ofertantului accesul pe Site sau la Serviciile sale, în lipsa înregistrării corespunzătoare a Beneficiarului/Ofertantului prin parcurgerea etapelor de înregistrare astfel cum sunt acestea disponibile pe Site şi nici nu îi conferă Beneficiarului/Ofertantului dreptul de a descărca, de a reproduce, de a copia, de a exploata şi/sau de a modifica parţial şi/sau integral orice Conţinut, indiferent de modalitate, ori de a transfera vreunui terţ orice Conţinut asupra căruia are şi/sau a obţinut acces (în baza acordului de utilizare expres acordat de Prestator), fără acordul prealabil scris al Prestatorului.
15.4. Prestatorul nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin link-uri existente pe Site, indiferent de natura unor astfel de link-uri. Răspunderea integrală pentru respectivele site-uri şi conţinutul lor va fi în sarcina exclusivă a proprietarilor acestora.
15.5. Prestatorul este exonerat de orice vină/răspundere în cazul în care Beneficiarul/Ofertantul utilizează site-urile (şi/sau conţinutul acestora) ce i-au fost comunicate prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), în cazul în care o astfel de utilizare a Conţinutului poate sau produce pagube de orice natură Beneficiarului/Ofertantului şi/sau oricărui terţ implicat în respectivul transfer de Conţinut.
15.6. Prestatorul nu oferă nicio garanţie (directă şi/sau indirectă) cu privire la faptul că:
15.6.1. Serviciile vor fi potrivit cerinţelor Utilizatorilor;
15.6.2. Serviciile vor fi asigurate neîntrerupt, sigur sau fără erori de nicio natură;
15.6.3. produsele/serviciile obţinute gratis sau contra-cost prin intermediul Site-ului vor corespunde cerinţelor sau aşteptărilor Utilizatorilor.
15.7. Cu excepţia celor prevăzute în prezentul Regulament, operatorii, administratorii şi/sau proprietarii Site-ului nu sunt, sub nici o formă, responsabili pentru relaţiile sau consecinţele acestor relaţii rezultând din, dar fără a se limita la, achiziţii, oferte speciale, promoţii, promovări sau orice alt tip de relaţie / legătură / tranzacţie / colaborare etc. care pot apărea între Beneficiari şi Ofertanţi si oricare alţi terţi care îşi fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.

XVI. LEGISLAŢIA APLICABILĂ. LITIGII

16.1. Legislaţia aplicabilă. Prezentul Regulament şi drepturile şi obligaţiile Părţilor în baza prezentului Regulament vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia română.
Litigii. Eventualele litigii, divergenţe sau pretenţii rezultate din sau în legătură cu prezentul Regulament, incluzând dar fără a se limita la încălcarea, încetarea, valabilitatea sau interpretarea acestuia, vor fi soluţionate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele competente de drept comun.